Search


���������������

Staff / 직원

부서,직위,이름,내선번호,업무를 나타내주는 학사팀 담당자 현황
소속 담당자명 직책 전화내선
(052-217-)
이메일
기획처 이 명인 기획처장 2873 [email protected]
기획처 김 선일 기획부장 1150 [email protected]
경영전략팀 박 정흠 경영전략팀장 1311 [email protected]
경영전략팀 최 영일 팀원 1312 [email protected]
경영전략팀 김 석민 팀원 1313 [email protected]
경영전략팀 여 혜진 팀원 1314 [email protected]
경영전략팀 이 상용 팀원 1315 [email protected]
발전기금참여